Algemene en bijzondere voorwaarden VICTOR MATERIAUX | V-MAT BV

Artikel 1 Voorafgaand.
Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, met uitsluiting van alle andere of door de klant gestelde aankoopvoorwaarden. De klant zal derhalve zijn eigen aankoopvoorwaarden niet kunnen inroepen. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden.
Ook afspraken en toezeggingen, afwijkend van onze Algemene en Bijzondere voorwaarden, gemaakt door de vertegenwoordiger of een andere afgevaardigde van de verkoper, zijn slechts van kracht indien wij deze schriftelijk bevestigd hebben. Louter door het plaatsen van een bestelling of door het aanvaarden van de factuur, erkent de koper akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Offertes en bestellingen.
Alle offertes zijn zonder verbintenis. Behoudens andersluidende bepalingen zijn offertes slechts geldig tot twee weken na de datum van de offerte. De overeenkomst komt slechts tot stand door het ondertekenen van de offerte door de klant of door (het begin van) uitvoering.
Bestellingen door een klant worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging door een gevolmachtigd lid van de verkoper.
De prijzen zijn steeds voor wijziging vatbaar. De BTW is nooit in de prijs inbegrepen. Tenzij anders bedongen is de hierna volgende herzieningsformule steeds van toepassing: p=P (0.40 s + I + 0.20)
SI
In deze formule is:
P = te betalen prijs P= de overeengekomen prijs van de offerte/bestelling
S = gemiddeld uurloon van kracht op de offertedatum of de besteldatum, verhoogd met het door het Ministerie van Openbare Werken aangenomen en totaal percentage van de sociale lasten en verzekering op de dezelfde datum.
s = hetzelfde gemiddeld uurloon verhoogd met dezelfde lasten en verzekeringen, maar dan op de datum van uitvoering van het werk of levering.
I = indexcijfer van de maand voorafgaand aan de offertedatum/besteldatum
i = indexcijfer van de maand voorafgaand aan de datum van levering of uitvoering van het werk
Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller echter verantwoordelijk en borg voor de betaling van de factuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats erkent de besteller de levering te hebben ontvangen. Door het enkel feit van te bestellen voor een derde, doet de besteller als borg afstand van het hem door artikel 2021 BW toegekend voorrecht van uitwinning en verbindt hij zich hoofdelijk met de derde voor wie hij bestelde.


Artikel 3 Leveringen, leveringstermijn en verzendingen.
De verkoper stelt alles in het werk om de leveringsdatum na te leven. Dit is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Zelfs indien uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat de leveringstermijn dwingend is, kan de klant geen recht op schadevergoeding doen gelden of ontbinding van de overeenkomst lastens de verkoper vorderen, indien normaal niet-voorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, de tijdige levering onmogelijk maken (bvb. staking, laattijdige levering goederen, ...). Bovendien dient de koper eerst aangetekend in gebreke te stellen.
Alle verzendingen gebeuren op risico van de bestemmeling. De koper of zijn afgevaardigde dienen aanwezig te zijn om de goederen te keuren.
Indien bij leveringen of bij het beëindigen der werken, niemand aanwezig is om de leveringsbonnen of werkbonnen af te tekenen voor akkoord, wordt verondersteld dat de koper volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de geleverde waren of de uitgevoerde werken.
Bestellingen kunnen steeds door de koper afgehaald, dan wel door de verkoper geleverd worden. Bij levering van bestellingen wordt evenwel een toeslag gerekend, dewelke afhankelijk zal zijn van de wijze en locatie van levering. Deze prijs hiervoor wordt steeds medegedeeld in de orderbevestiging.
De koper neemt vanaf de aankomst van de vrachtwagen de eventueel verschuldigde staangelden ten zijnen laste. Indien het werf waar de levering moet gebeuren niet, of moeilijk bereikbaar is met vrachtwagen, zal het lossen geschieden daar waar dit meest geschikt in de gegeven omstandigheden. Indien eventueel het terrein moet berijdbaar gemaakt worden, gebeurt dit ten laste van de opdrachtgever.
Het risico van de koopwaar tijdens het vervoer, het lossen of het overladen is altijd ten laste van de koper. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid meer van zodra de goederen zijn magazijn verlaten, zelfs als het vervoer, lossen of overladen gebeurt met een vervoermiddel of een kraan eigendom van de verkoper. De koper staat in voor het lossen.
De koper zal zelf de goederen zo vlug mogelijk verwijderen van de openbare weg en zal zo nodig de door de wet voorgeschreven bebakening aanbrengen. Wanneer de voertuigen die de levering uitvoeren, de straat bevuilen dient de koper te zorgen dat de straat onmiddellijk wordt opgekuist. Bij nalatigheid hieromtrent draagt de verkoper geen enkele verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen van welke aarde deze ook mogen zijn. Alle bekeuringen of strafrechtelijke vervolgingen zullen ten laste vallen van de koper of op hem verhaald worden. Wanneer nodig dient de koper zich in verbinding te stellen met de bevoegde overheid opdat alles in goede orde zou verlopen.
De koper mag steeds in de magazijnen de gekochte waren nazien en mag aanwezig zijn bij de lading. Bij vervoer door de verkoper mag de koper de goederen nazien vooraleer deze gelost worden. Eenmaal geladen op eigen wagens bij afhaling of eenmaal geleverd en gelost op de plaats van levering, kan geen klacht meer geformuleerd worden omtrent hoeveelheid en gaafheid en wordt verondersteld dat de koper de goederen aanvaardt. Een afwijking op de bestelde hoeveelheden of gewichten (onder of boven) zal door de koper aanvaard worden.
Wanneer de levering “materialen 1ste keus” of “gesorteerd” betreft, dan houdt dit geenszins in dat deze goederen volledig gaaf moeten zijn op de niet zichtbare zijden. Alle materialen 1ste keus, mogen wat vorm, afmetingen en kleur betreft, een afwijking hebben tegenover de monsters of stalen of tegenover een vorige levering, die gelijk is of kleiner dan 3%. In dit gevalt dienen ze als conform te worden beschouwd. Betreft het evenwel goederen die door de fabrikant onder een zelfde nummer en een zelfde type geleverd worden, dan moeten deze goederen aanvaard worden ondanks het feit dat het verschil meer dan 3% zou bedragen.
Om een gelijkmatige kleurschakeling te bekomen zal de koper of de aannemer er op toezien dat voor eender welke materialen de volledige bestelling tijdens het verwerken gemengd wordt. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurverschillend indien dit niet zou gebeurd zijn, of indien de werken reeds werden aangevat vooraleer de volledige bestelling werd geleverd.
Het terrein of werf waar de verkoper werken of leveringen moeten uitvoeren, zal vrij en toegankelijk zijn voor de machines en de vervoermiddelen van de verkoper. Zij zullen niet gehinderd worden door andere personen, dieren, objecten of materieel. Mochten hierdoor wachturen ontstaan of kosten van vrijmaken van de werf om het werk te kunnen uitvoeren, dan komen deze ten laste van de koper. Voor de leveringen of voor het aanvangen van de werken, moet de koper nagaan indien er geen gevaar is voor schade aan de ondergrondse rioleringen, leidingen, tanks, putten e.a.
Zo nodig dient de koper zich in te lichten bij de vergunning houdende maatschappijen. Alle beschadiging valt ten laste van de koper wanneer hij de verkoper vooraf niet juist heeft ingelicht. Mochten er zich door het verzuim van de koper ongevallen van gelijk welke aard voordoen dan zullen alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste vallen van de koper.
Wanneer om de werf te bereiken, een uitweg op de eigendom van een gebuur moet gebruikt worden, dan moet de koper eveneens alle inlichtingen zoals in art. 33 Verschaffen. Alle schade die zou berokkend worden is ten laste van koper.


Artikel 4 Garantie.
Op de goederen wordt geen garantie gegeven tenzij de leverancier waarvan zij afkomstig zijn, zelf garantie geeft. Deze garantie geldt dan slechts in zover ze door de leverancier aangenomen wordt.
Geen enkele garantie kan nog verleend worden wanneer de leverancier of de fabrikant zelf geen garantie meer kan verlenen aan de verkoper (bv. in geval van faillissement of stopzetting van de activiteiten).
Er wordt geen enkele garantie gegeven op: recuperatiematerialen, natuursteenvloeren, plankenvloeren en op eender welk materiaal verkocht als lot, einde reeks, handelskeuze, tweede keus, derde keus of op materialen afkomstig van een faillissement. Door de bestelling van dergelijke materialen neemt de koper alle risico’s op zich, ook wat betreft verborgen gebreken ontslaat hij de verkoper van elke verantwoordelijkheid. Bij niet conforme leveringen of ingeval van beschadiging is de verkoper enkel gehouden de goederen te vervangen en kan hij niet aangesproken worden voor enige schadevergoeding, zelfs niet voor de hierdoor ontstane vertraging. In geval van vervanging van deze goederen, kan geen aansprakelijkheid weerhouden worden in hoofde van de verkoper voor eventuele verschillen in kleur en afmetingen. De vervangen goederen worden terug eigendom van de verkoper. Kosten om de vervanging uit te voeren (plaatsingskosten, laad-, vervoer-, loskosten,...) zijn uitsluitend ten laste van de koper.
Op eender welke soort natuursteen wordt nooit garantie gegeven, zelfs niet als de vermelding 1ste keus aangegeven is. Immers bij bestelling van dergelijke natuursteen neemt de koper alle risico’s op zich en verklaart hij uitdrukkelijk voldoende de staat, hoedanigheid en kwaliteiten evenals de gebreken ervan te kennen en ontslaat de verkoper van alle verantwoordelijkheid ook wat betreft de verborgen gebreken. Dit alles behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding. Aangezien de staalpanelen onmogelijk alle kleurschakeringen van de natuursteen kunnen weergeven, kunnen deze dan ook enkele al type-referentie worden beschouwd. In geen geval kan worden geëist dat de levering volledig overeenstemt met de 

staalpanelen of met de vroeger geleverde natuursteen en afwijking van eender welke aard zullen dan ook moeten worden aanvaard. Bovendien kan geen enkele klacht worden aanvaard over onregelmatigheden met betrekking tot kleurschakeringen, aders, schilfers, kalkuitslag, mineralen e.d. Dit zijn normale verschijnselen bij natuursteen en dit alles kan in meer of mindere mate voorkomen volgens de ontginningslaag waaruit de betrokken levering afkomstig is. 

De koper verklaart uitdrukkelijk de verkoper te ontslaan van elke verantwoordelijkheid (ook wat betreft verborgen gebreken) en geen enkel verhaal te zullen uitoefenen tegen hem of geen vrijwaring te eisen- welke dan ook – aangaande de plaatsing van vloer- of wandtegels, wanneer deze plaatsing niet gebeurt door aanneming van de verkoper. 

Zelfs indien wordt gefactureerd “geleverd en geplaatst” houdt dit geen afwijking in van het bovenstaande en draagt de verkoper evenmin enige verantwoordelijkheid vermits het aanwijzen van de aannemer die der werken uitvoert de uitsluitende keuze en verantwoordelijkheid is van de koper. De verantwoordelijkheid van de verkoper komt alleen in het gedrang indien hij zelf de plaatsing verzekert met eigen personeel, ofwel indien er duidelijk op de bestelbon vermeld staat dat de verkoper verantwoordelijk is voor de plaatsing. 


Artikel 5 Aanvaarding.
Gebreken welke bij de levering ontstonden of aanwezig waren en welke de klant na controle redelijkerwijze kon vaststellen, worden geacht te zijn aanvaard door de klant indien de klant binnen de 15 dagen na levering geen schriftelijke bezwaren maakt per aangetekend schrijven.
De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afbetalingen kunnen enkel aanvaard worden indien de verkoper dit schriftelijk bevestigt en dit onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Deze afbetalingen worden bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding en tenslotte op de hoofdsom.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant na integrale betaling van de prijs overeengekomen voor de verkoop van deze goederen in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.
De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben, waarbij de koper van rechtswege gehouden zal worden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 80% in geval van maatwerk – van de koopprijs BTW exclusief, behoudens een hogere werkelijke geleden schade door de verkoper. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies, beschadiging of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat hem de verkochte goederen geleverd werden.


Artikel 7 Terugname.
Enkel stockproducten kunnen worden teruggenomen, niet-courante waren niet. Wanneer deze producten geleverd worden in een verpakking van de fabrikant, worden deze slechts teruggenomen per volledige eenheden in ongeschonden verpakking. Zo wordt bijvoorbeeld keramiek enkel per volle doos teruggenomen. De terugname gebeurt mits een prijsreductie van 20% als kostendekking. De koper moet instaan voor het laden, het vervoer en het lossen. Indien de verkoper hiermee wordt belast, zullen deze kosten apart in rekening gebracht worden. 


Artikel 8 Betaling.
Tenzij er in de offerte of overeenkomst schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt, verbindt de koper er zich toe om volgend betalingsritme na te leven:
In geval van afhaling, , 20% binnen de 10 dagen na ondertekening van de offerte of overeenkomst, vervolgens 80% bij afhaling. Bij geen betaling van het saldo bij afhaling, worden de goederen niet meegegeven.
In geval van levering, 20% binnen de 10 dagen na ondertekening van de offerte of overeenkomst, vervolgens 80% één week voor de vastgelegde leveringsdatum. Deze leveringsdatum dient steeds minimum ook één week op voorhand afgesproken te worden. Bij geen betaling van het saldo één week voor de levering, worden de goederen niet geleverd.
In geval van levering maatwerk, 80% binnen de 10 dagen na ondertekening van de offerte of overeenkomst, vervolgens 20% één week voor de vastgelegde leveringsdatum. Deze leveringsdatum dient steeds minimum ook één week op voorhand afgesproken te worden. Bij geen betaling van het saldo één week voor de levering, worden de goederen niet geleverd.
Indien de klant niet betaalt volgens de hierboven opgegeven spreiding van betalingen, heeft de verkoper het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, tot op het ogenblik van betaling, en dit onverminderd alle andere rechten waarop de verkoper zich kan beroepen ingevolge de niet betaling.
Elke betaling van een factuur dient te gebeuren op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst is iedere factuur contant betaalbaar door de klant, en dit zonder afbreuk te doen aan het contractueel overeengekomen betalingsritme.
Ieder op haar vervaldag (gedeeltelijk) onbetaald gebleven factuur brengt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, moratoire intresten op tegen de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12%. Ook indien de verkoopsovereenkomst niet valt onder het toepassingsgebied van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, komen partijen overeen dat de bepalingen van deze wet toch tussen hen gelden. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.
De klant wordt geacht de factuur te hebben aanvaard, bij gebrek aan aangetekend schriftelijke en gemotiveerd protest binnen de 8 dagen na factuurdatum. De goederen geheel of gedeeltelijk verwerken geldt als bewijs van aanvaarding en houdt in dat geen enkele klacht meer aanvaard kan worden. In geval van aansprakelijkheid van de verkoper, kan enkel vervanging van de goederen bekomen worden waarbij geen aansprakelijkheid kan aanvaard worden voor enige andere schadevergoeding.
Bij het niet respecteren van de vervaldagen of bij het niet betalen van een factuur worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Zelfs van de openstaande facturen waarvan de vervaldag nog niet bereikt is.
De aanvraag tot concordaat (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde koopwaren onmiddellijk opeisbaar zijn. Alle innings-, bank-, disconto-, en protestkosten die aan de verkoper worden aangerekend mogen worden doorgerekend aan de koper. De verkoper behoudt in dit geval tevens het recht voor de reeds gedane bestellingen te annuleren bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de kennisname van dergelijke gebeurtenis, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Zodra de goederen beschikbaar zijn voor afhaling, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht. In ieder geval worden deze goederen gefactureerd aan de koper na een maximale termijn van dertig dagen.
Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag waarop de koper op de hoogte gebracht werd van het ter beschikking zijn van de goederen.


Artikel 9 Aanrekening meerwerken.
In afwijking van het art. 1793 van het burgerlijk wetboek, geldt volgende bepaling: indien tijdens de uitvoering van het werk, vastgesteld wordt, dat voor de goede uitvoering ervan, een meerwerk moet worden verricht en het onmiddellijk bereiken of verwittigen van de opdrachtgever niet mogelijk is, dan zal dit meerwerk gedaan worden zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever, doch zal deze laatste hiervan onmiddellijk schriftelijk verwittigd worden. Alle meerwerken vallen ten laste van de opdrachtgever en zullen verrekend worden na de opmeting.
Indien de verkoper vaststelt dat voor de goede uitvoering van een werk, werken in supplement noodzakelijk zijn, en mocht de opdrachtgever, na ervan verwittigd te zijn door ons, besluiten om deze meerwerken niet te laten uitvoeren, dan aanvaarden de verkoper geen enkele verantwoordelijkheid in verband met de uitgevoerde werken en hun eventuele gevolgen.
Wanneer de prijs vastgesteld wordt per m2, m3 of per lopende meter, zal de afrekening geschieden na de opmeting die op tegenspraak wordt vastgesteld. Is de opdrachtgever op het ogenblik van deze vaststelling niet aanwezig, dan zal onze opmeting gelden voor de verrekening. Verlies voor versnijding en op maat brengen wordt steeds bijgerekend.
Wanneer de uitgevoerde werken niet beantwoordt aan de vooraf opgemaakte prijsovereenkomst worden de meerwerken in supplement aangerekend. Prijsofferten van maatwerk worden altijd in verhouding aangepast naar de werkelijk te maken maten.


Artikel 10 Verbreking van de overeenkomst.
In geval van verbreking van de overeenkomst door de klant zonder gegronde reden, zal een schadevergoeding ten belope van 20% van de totale som kunnen geëist worden, met een minimum van 75,00 EUR, tenzij een grotere schade kan bewezen worden.
Wanneer de koper weigert de levering af te nemen of het de verkoper onmogelijk maakt te leveren, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijnen nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd van 25% - verhoogd tot 80% in geval van maatwerk – van de koopprijs BTW exclusief.


Artikel 11 Bevoegdheid en toepasselijk recht.
In geval van betwisting zullen uitsluitend de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.